VI ANKLAGER

I dag politianmelder Marianne Borgen og Ivar Johansen Staten v / fylkesmannen for brudd på barnevernlovens krav om tilsyn med barnevernsinstitusjonene. VG trykker utdrag av anmeldelsen.

 

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i Verdens Gang, VG, den 18 juli 2003, i sektionen politikk, jus och krim.

Den återges här med redaktionens benägna tillstånd.

 

 

Forfatterne: Marianne Borgen og Ivar Johansen er bystyremedlemmer for SV i Oslo.

Staten, ved Fylkesmannen for Oslo og Akershus, Hans J. Røsjorde, anmeldes med dette for å være ansvarlig for brudd på barnevernlovens § 5-7 og 5-8 og forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling av 15. febr. 1993.

 

Som medlemmer av Oslo bystyre har vi politisk ansvar for barnevernet i kommunen og for at barn får den omsorg og hjelp de har krav på etter lov om barneverntjenester, herunder også at barn som er under offentlig omsorg, har tilstrekkelig rettssikkerhet. Som ansvarlige politikere er vi bekymret for rettssikkerheten til de barn og unge som er under barnevernets omsorg ved barnevernsinstitusjonene.

 

Barn som er under offentlig omsorg, og som av ulike grunner er flyttet fra sine biologiske foreldre, har et særskilt krav på at de tiltak og de institusjoner som barnevernet benytter, innehar høy faglig kvalitet og dermed sikrer best mulig omsorg, beskyttelse og vern.

 

Vår bekymring for om rettssikkerheten i barnevernet er tilstrekkelig ivaretatt, er blitt ytterligere forsterket etter å ha lest årsrapporten for 2002 fra Fylkesmannen for Oslo og Akershus. Her framgår det at fylkesmannen kun har gjennomført «56 prosent av lovpålagte tilsyn» i 2002. Fylkesmannen selv definerer i sin årsrapport kravene slik:

 

«I henhold til forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner for omsorg og behandling § 8, skal det foretas minst fire besøk per år på institusjoner hvor barn / ungdom er plassert i hht barnevernsloven §§ 4-4 5. ledd og 4-12. To av de fire besøkene skal være uanmeldte. Institusjoner som tar imot barn / ungdom plassert etter barnevernlovens § 4-24 og 4-26, skal besøkes minst åtte ganger per år, og minst fire besøk skal skje uanmeldt.»

 

Vi ser meget alvorlig på at staten ikke følger opp Stortingets lovpålagte tilsynskrav.

 

Vi er også klar over at Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) over mange år har hatt ressursproblemer, som medfører at FMOA ikke ivaretar de kravene til tilsyn fra staten som loven krever. Når staten selv over tid bryter loven, undergraver dette folks tillit til det offentlige rettsvern.

 

Gjennom tilsyn med de døgnbaserte tiltakene i barnevernet skal fylkesmannen

* påse at lover og regelverk blir fulgt og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen

* påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet

* føre tilsyn med alle forhold som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet

* påse at det foreligger målsetting og opplegg for det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert

* følge opp eventuell tvangsbruk og at bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med gjeldende regler

 

Vi viser også til FNs konvensjon for barnets rettigheter som stiller spesielle krav til at barn under offentlig omsorg også skal informeres og høres (artikkel 13). På denne måten skal barn under offentlig omsorg også ha bred kjennskap til tilsynsmyndighetens arbeid og gis muligheter for å ha jevnlig kontakt med tilsynsmyndigheten.

 

Vi merker oss at Fylkesmannen for Oslo og Akershus i sin tilsynsrapport for 2002 skriver:

«Tilsynsmyndigheten er fortsatt av den oppfatning at flere barn / ungdom på institusjonene krever bistand fra psykiatrien eller oppfølging av personer med psykologisk bakgrunn. Enkelte har en psykiatrisk diagnose som krever spesiell kompetanse, oppfølging og behandling. I tillegg har vi registrert en økning i utagerende adferd hos barn / ungdom som medfører store utfordringer for de ansatte på institusjonene. I pressede vanskelige situasjoner er det viktig å opprettholde den faglige integritet og ikke minst forholde seg til de unge på en respektfull måte.»

 

Fylkesmannen opplyser ikke om hvorvidt de mange barn / unge som har krav på bistand fra psykiatrien eller psykologhjelp får slik bistand. Begge disse saksforhold understreker imidlertid betydningen av at det offentlige tilsyn fungerer tilfredsstillende.

 

Det statlige granskingsutvalget understreker at det var det sviktende offentlige tilsyn som ga muligheter for den offentlige omsorgssvikt og de alvorlige overgrepene: «Granskingsutvalget legger til grunn at det i hele granskingsperioden har vært en omfattende og alvorlig svikt i barnevernsnemndenes tilsyn, som avvek klart fra det som var forutsatt i loven og forskriftene. Det ble utført tilsyn fra Sosialdepartementet og fylkesmannen, men med bakgrunn i blant annet meget omfattende arbeidsbyrde, stor reiseaktivitet og lav bemanning, var heller ikke overtilsynet i samsvar med de krav til tilsyn og omfang som er gitt i tilsynsforskriften.»

 

Vårt anliggende er ikke å kritisere de enkelte saksbehandlere hos Fylkesmannen for Oslo og Akershus, som helt sikkert gjør en god jobb innenfor tildelte rammer. Vårt anliggende er Staten, som til tross for betydelige ressurser ikke vil følge opp med de midler som er nødvendig for at Fylkesmannen kan føre tilsyn som er lovpålagt av den samme staten. Vi vil også fremheve Barne- og familiedepartementets delansvar, da disse forhold over tid har vært kjent i departementet. Vi kan ikke se at BFD har sikret Fylkesmannens ressurser slik at de faktisk er i stand til å utføre det lovpålagte tilsyn. At det ikke gripes inn for å forhindre lovbrudd, gjør derfor Barne- og familiedepartementet, ved barneminister Laila Dåvøy, medansvarlig.

 

Vi vet ikke i dag hva disse lovbruddene betyr for barna i de aktuelle tiltakene. Men vi vet i alle fall at lovbrudd i statlig regi undergraver troverdigheten til et barnevern som er helt avhengig av befolkningens tillit.

 

Bergens barnehjem slaktes i granskingsrapport: Et granskingsutvalg konkluderer med at det ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen har skjedd alvorlig omsorgssvikt og seksuelle og fysiske overgrep i perioden 1954 til 1980.
Artikkelsamling

 

Skärp kontrollen av barnhem
Ledare i Örnsköldsviks Allehanda

 

UNGDOMSHEMMET KUBA AS I BERGEN
En serie artiklar publicerade I Bergens Tidende, januari 2002

 

Overgrep ved barnehjem i Korsfjord - artikler fra Finnmark Dagblad og Aftenposten
 

Kommuneadvokaten sjokkerer
Av Åge Hagevik

 

Barne vern?
Av Marianne Haslev Skånland

 

Skandalen på barnhem i Wales
Av Kerstin Lindman-Strafford

 

Sonita Blom-fallet: 16 åring dog i barnevernsisolat  

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter