SPØRGSMÅL I DANSKE FOLKETINGET

BRUK AV PERSONLIGHEDSTEST VID TVANGSFJERNELSE AF BØRN

 

 

Spm. nr. S 1280

Til socialministeren (11/12 2003) af:
Pia Kristensen (DF):
»Er ministeren opmærksom på, at der i sager om tvangsfjernelse af børn stadig bruges personlighedstest, der af mange forskere og andre betegnes som værdiløse, er ministeren bekendt med den alvorlige kritik, der er rejst mod sådanne test, og hvilke overvejelser vil ministeren gøre sig for at sikre, at man kommer væk fra at bruge sådanne test i en kommende reform af reglerne om tvangsfjernelse?«

 

 

Spm. nr. S 1285

7) Til socialministeren af:
Pia Kristensen (DF):
»Er ministeren opmærksom på, at der i sager om tvangsfjernelse af børn stadig bruges personlighedstest, der af mange forskere og andre betegnes som værdiløse, er ministeren bekendt med den alvorlige kritik, der er rejst af sådanne test, og hvilke overvejelser vil ministeren gøre sig for at sikre, at man kommer væk fra at bruge sådanne test i en kommende reform af reglerne om tvangsfjernelse?«

 

Pia Kristensen (DF):
Mange, der har arbejdet med tvangsanbringelsessager af børn fra hjemmet, har gjort opmærksom på store betænkeligheder ved den betydning, der tilknyttes de såkaldte projektive test.
     Disse prøver benyttes af psykologer, og det er meningen, at barnet ved at forholde sig til et antal figurer eller tegninger skal projicere eller udtrykke sit psykiske indre. Der findes en mængde projektive test, f.eks. Rorschachprøven, blækklatprøven, hvor den, der spørges, skal udtale, hvad 10 forskellige blækklatter ligner. Andre kendte prøver er Baumtesten, hvor den adspurgte skal tegne et træ, og Lüschertesten, hvor forskellige farvekort skal lægges i en bestemt rækkefølge.
     Det menes at have afgørende betydning for at afsløre personligheden. Men mange forskere advarer mod at tillægge sådanne prøver betydning.
     Jeg har rejst dette spørgsmål, fordi jeg gerne vil høre, om ministeren og ministeriet er helt opmærksom på, at man ikke kan kortlægge et menneskes hele psyke ved at bede det iagttage en blækklat. Man kan ikke fjerne et barn fra dets forældre på grund af dets reaktion på tegninger af dyr, eller hvilken rækkefølge barnet lægger farvede kort i.

 

Socialministeren (Henriette Kjær):
Jeg kan godt forstå spørgerens bekymring. Jeg har også fulgt med i den kritik, der er rejst på området.
     Det er helt afgørende, at vi kan stole på det grundlag, som lægges til grund i sager og afgørelser om tvangsfjernelse af børn. Derfor må disse test heller ikke stå alene. De skal bruges sammen med øvrige oplysninger, bl.a. samtaler med barnet og dets forældre og eventuelle oplysninger fra andre relevante personer. Det er et stort puslespil, der skal sikre, at en anbringelse foregår på det bedst mulige grundlag. Det er derfor også vigtigt, at vi er opmærksomme på området og også forholder os kritisk over for allerede etablerede metoder og redskaber.
     Jeg har spurgt Dansk Psykologforening om brugen af disse test, og de har oplyst, at der udføres omfattende standardiseringsprocedurer, inden en test frigives til markedet, og en lang række test er på dette grundlag anerkendt i meget brede psykologkredse. Herudover er hver enkelt test ledsaget af en omfattende vejledning, der fortæller, hvordan testen skal udføres, scores og tolkes.
     Jeg har derudover spurgt Psykolognævnet, som behandler klager over autoriserede psykologers virksomhed, herunder også i tvangsfjernelsessager, hvad deres erfaringer med personlighedstest er. Psykolognævnet har oplyst mig om, at de
i de klagesager, som de har set, og hvor der har været benyttet anerkendte, standardiserede test, ikke har fundet anledning til at udpege dette som et problem i psykologernes virksomhed. Jeg vil derfor ikke foretage mig noget på nuværende tidspunkt, men jeg vil naturligvis fortsat have min opmærksomhed rettet mod området, og kommer der yderligere oplysninger frem, som giver anledning til at revurdere de oplysninger, som jeg har fået, vil jeg meget gerne se på det igen.

 

Pia Kristensen (DF):
Jeg siger tak til ministeren for svaret. Jeg er da glad for, at socialministeren er kritisk over for testene, for sagen er jo, at forskerne som sagt advarer imod betydningen af de projektive test, fordi de vægtes meget i anbringelsessager.
     Der er netop i år udkommet en bog af Peter Fergo. Det er en mand, der har arbejdet som bisidder i mange sager om tvangsfjernelse af børn i mere end 17 år. I denne bog, »Psykologien som forvaltningens redskab«, fremhæves en lang række kritiske citater fra forskere og andre, der sætter spørgsmålstegn ved disse test. Lad mig nævne nogle eksempler:
De projektive test er et intellektuelt selvbedrag. Pålideligheden af disse test er ret problematisk. Disse test er en fantasifuld og meget omstridt metode for personlighedstesten. Fordi reglerne for tolkning er mangelfuld, står forsøgslederen i fare for at se det, han vil.
     Og sådan kunne jeg blive ved. Kritikken er faktisk ret alarmerende, og den er eksisterende.
     Jeg vil godt spørge ministeren, om ministeren virkelig vil afvise den kritik, der er kommet fra eksperter, eller er man i ministeriet i virkeligheden godt klar over, at psykologerne er på gyngende grund med disse test?

 

Socialministeren (Henriette Kjær):
Som sagt synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man ikke bare bruger disse test som det eneste i forhold til, om der skal foretages en anbringelse eller ej. Der skal foregå en grundig vurdering af de øvrige forhold, og det bør så være det, der lægger grund til en afgørelse.

 

 

 

Spørgsmål til ministrene

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter